Ovládáme aplikaci Excel 2010 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 27. 08. 2013

Kapitola 10: Vzorce

Vzorec je řada matematických instrukcí, které lze v aplikaci Excel použít k provádění výpočtů na základě obsahu buněk.

Vzorce se zadávají do řádku vzorců aplikace Excel uvedením znaku ROVNÁ SE („=“) před samotným vzorcem.

Vzorec může být tvořen čtyřmi typy složek, jimiž jsou:

 • Odkazy: souřadnice buňky nebo oblasti buněk, která se má výpočtu zúčastnit.
 • Operátory: matematické symboly (+, -, /, * atd.), jež určují početní operaci prováděnou s hodnotami buněk nebo oblasti buněk.
 • Konstanty: čísla (např. 5), která se během výpočtu nemění.
 • Funkce: vestavěné vzorce aplikace Excel, jako např. SUMA, PRŮMĚR nebo POČET.

Přidání jednoduchého vzorce

Chcete-li přidat jednoduchý vzorec:

 1. Přejděte na buňku, v níž se má zobrazit výsledek vzorce.
 2. Napište znak = následovaný vzorcem, například =A1+B1, a stiskněte klávesu ENTER.

Výšeuvedený příklad sečte hodnoty buněk A1 a B1 a výsledek uloží do aktuální buňky.

Použití relativních, absolutních a smíšených odkazů

Odkaz na buňku může být absolutní nebo relativní. Relativní odkaz se změní, pokud vzorec zkopírujete. Absolutní odkaz zůstává při kopírování nezměněný.

Příklad:

Chcete-li zobrazit hodnotu buňky A1 jako hodnotu relativní buňky:

=A1

Chcete-li zobrazit hodnotu buňky A1 jako hodnotu absolutní buňky:

=$A$1

Chcete-li zobrazit hodnotu buňky A1 s použitím absolutního určení sloupce a relativního určení řádku:

=$A1

Chcete-li zobrazit hodnotu buňky A1 s použitím relativního určení sloupce a absolutního určení řádku:

=A$1

Chcete-li se přepínat mezi absolutními, relativními nebo smíšenými odkazy:

 1. Přejděte na buňku, která obsahuje vzorec.
 2. Stiskněte klávesu F2.
 3. Upravte vzorec nebo vyberte odkaz, který se má změnit, a stiskem klávesy F4 se přepínejte mezi dostupnými kombinacemi.
 4. Stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel aktualizuje vzorec.

Vložení funkce

Funkce aplikace Excel je vestavěný vzorec.

Mezi nejpoužívanější funkce aplikace Excel patří:

 • Suma (sečte hodnoty oblasti buněk).
 • Průměr (spočítá průměr oblasti buněk).
 • Min (spočítá minimální hodnotu oblasti buněk).
 • Max (spočítá maximální hodnotu oblasti buněk).
 • Počet (spočítá počet buněk v oblasti buněk).

Funkce aplikace Excel sestává z názvu (jako např. Suma, Průměr, Max, Min nebo Počet) a argumentů (například oblasti buněk A1:A30) uvedených v kulatých závorkách.

Chcete-li vložit jednoduchou funkci:

 1. Přejděte na buňku, která má zobrazovat výsledek vzorce.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + F3. Otevře se dialogové okno „Vložit funkci“.
 3. Klávesou TAB přejděte do seznamu „Vybrat funkci“.
 4. Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte funkci aplikace Excel, kterou chcete použít, a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se dialogové okno „Argumenty funkce“.
 5. Zadejte argumenty funkce, například oblast buněk A1:A30, a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře dialogové okno a vloží funkci do vzorce.

Používáte-li určitou funkci pravidelně, můžete její název zadat do buňky přímo namísto provádění výšeuvedeného postupu.

Například zadáním

=SUMA(A1:A30)

a stiskem klávesy ENTER dosáhnete stejného výsledku.

Přečtení řádku vzorců

Řádek vzorců zobrazuje vzorce obsažené v buňce.

Součástí programů SuperNova Access Suite a SuperNova Screen Reader je ovládací klávesa, která přečte řádek vzorců, a ovládací klávesa, která přesune kurzor do řádku vzorců.

Uživatelské ovládací klávesy aplikace
Funkce Stolní počítač – rozložení kláves Výchozí číselnice Přenosný počítač – rozložení kláves Univerzální
Přečíst řádek vzorců LEVÝ SHIFT + NUM. 7 LEVÝ CONTROL + LEVÝ SHIFT + F5
Přejít do řádku vzorců LEVÝ SHIFT + NUM. 8 LEVÝ CONTROL + LEVÝ SHIFT + F6

Stejně tak můžete nastavit aplikaci Excel tak, aby zobrazovala vzorce v listu.

Jak na to:

Stiskněte klávesy PRAVÝ CONTROL + ČÁRKA (,).

Opakovaným stiskem této klávesové zkratky se vrátíte zpět k zobrazování hodnot.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Procházení a výběr buněk
 3. Otevírání, ukládání a zavírání sešitů
 4. Práce s buňkami
 5. Formátování buněk
 6. Čtení záhlaví
 7. Řádky a sloupce
 8. Listy
 9. Řazení dat
 10. Právě čtete: Vzorce
 11. Komentáře
 12. Grafy
 13. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2010

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)