Ovládáme aplikaci Excel 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 09. 01. 2015

Kapitola 12: Vzorce

Co je vzorec?

Vzorec je řada matematických instrukcí, které lze v aplikaci Excel použít k provádění výpočtů na základě obsahu buněk.

Vzorce se zadávají do řádku vzorců aplikace Excel uvedením znaku ROVNÁ SE („=“) před samotným vzorcem.

Vzorec může být tvořen čtyřmi typy složek, jimiž jsou:

 • Odkazy: souřadnice buňky nebo oblasti buněk, která se má výpočtu zúčastnit.
 • Operátory: matematické symboly (+, -, /, * atd.), jež určují početní operaci prováděnou s hodnotami buněk nebo oblasti buněk.
 • Konstanty: čísla (např. 5), která se během výpočtu nemění.
 • Funkce: vestavěné vzorce aplikace Excel, jako např. SUMA, PRŮMĚR nebo POČET.

Přidání jednoduchého vzorce

Chcete-li přidat jednoduchý vzorec:

 1. Přejděte na buňku, v níž se má zobrazit výsledek vzorce.
 2. Napište znak = následovaný vzorcem, například =A1+B1, a stiskněte klávesu ENTER.

Výšeuvedený příklad sečte hodnoty buněk A1 a B1 a výsledek uloží do aktuální buňky.

Použití relativních, absolutních a smíšených odkazů

Odkaz na buňku může být absolutní nebo relativní. Relativní odkaz se změní, pokud vzorec zkopírujete. Absolutní odkaz zůstává při kopírování nezměněný.

Příklad:

Chcete-li zobrazit hodnotu buňky A1 jako hodnotu relativní buňky:

=A1
---

Chcete-li zobrazit hodnotu buňky A1 jako hodnotu absolutní buňky: =$A$1
---

Chcete-li zobrazit hodnotu buňky A1 s použitím absolutního určení sloupce a relativního určení řádku: =$A1
---

Chcete-li zobrazit hodnotu buňky A1 s použitím relativního určení sloupce a absolutního určení řádku: =A$1
---

Chcete-li se přepínat mezi absolutními, relativními nebo smíšenými odkazy:
1) Přejděte na buňku, která obsahuje vzorec.
2) Stiskněte klávesu F2.
3) Upravte vzorec nebo vyberte odkaz, který se má změnit, a stiskem klávesy F4 se přepínejte mezi dostupnými kombinacemi.
4) Stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel aktualizuje vzorec.

Vložení funkce
==============
Funkce aplikace Excel je vestavěný vzorec.

Mezi nejpoužívanější funkce aplikace Excel patří:
+ Suma (sečte hodnoty oblasti buněk).
+ Průměr (spočítá průměr oblasti buněk).
+ Min (spočítá minimální hodnotu oblasti buněk).
+ Max (spočítá maximální hodnotu oblasti buněk).
+ Počet (spočítá počet buněk v oblasti buněk).

Funkce aplikace Excel sestává z názvu (jako např. Suma, Průměr, Max, Min nebo Počet) a argumentů (například oblasti buněk A1:A30) uvedených v kulatých závorkách.

Chcete-li vložit jednoduchou funkci:
1) Přejděte na buňku, která má zobrazovat výsledek vzorce.
2) Stiskněte klávesy SHIFT + F3. Otevře se dialogové okno "Vložit funkci".
3) Klávesou TAB přejděte do seznamu "Vybrat funkci".
4) Klávesou ŠIPKA DOLŮ vyberte funkci aplikace Excel, kterou chcete použít, a stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se dialogové okno "Argumenty funkce".
5) Zadejte argumenty funkce, například oblast buněk A1:A30, a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Excel zavře dialogové okno a vloží funkci do vzorce.

Používáte-li určitou funkci pravidelně, můžete její název zadat do buňky přímo namísto provádění výšeuvedeného postupu.

Například zadáním =SUMA(A1:A30)
---
a stiskem klávesy ENTER dosáhnete stejného výsledku.

Přečtení řádku vzorců
=====================
Řádek vzorců zobrazuje vzorce obsažené v buňce.

Řádek vzorců si můžete přečíst stiskem ovládací klávesy programu SuperNova.

.[slim hotkey]{summary:Ovládací klávesy programu SuperNova}
|==== Uživatelská ovládací klávesa aplikace
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Funkce | Stolní počítač - rozložení kláves Výchozí číselnice | Přenosný počítač - rozložení kláves Univerzální
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Přečíst řádek vzorců | LEVÝ SHIFT + NUM. 7 | LEVÝ CONTROL + LEVÝ SHIFT + F5

Přechod do řádku vzorců
=======================
Abyste přesunuli systémový kurzor do řádku vzorců, musíte stisknout ovládací klávesu programu SuperNova.

.[slim hotkey]{summary:Ovládací klávesy programu SuperNova}
|==== Uživatelská ovládací klávesa aplikace
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Funkce | Stolní počítač - rozložení kláves Výchozí číselnice | Přenosný počítač - rozložení kláves Univerzální
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Přejít do řádku vzorců | LEVÝ SHIFT + NUM. 8 | LEVÝ CONTROL + LEVÝ SHIFT + F6

Zobrazení vzorců v listu
========================
Jak na to:

Stiskněte klávesy PRAVÝ CONTROL + ČÁRKA (,). .[indent]

Opakovaným stiskem této klávesové zkratky se vrátíte zpět k zobrazování hodnot.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového sešitu
 4. Otevírání sešitů
 5. Ukládání a zavírání sešitů
 6. Práce s buňkami
 7. Formátování buněk
 8. Čtení záhlaví
 9. Řádky a sloupce
 10. Listy
 11. Řazení dat
 12. Právě čtete: Vzorce
 13. Komentáře
 14. Grafy
 15. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Excel 2013

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)