Ovládáme aplikaci Word 2013 klávesnicí

Platí pro produkty: SuperNova Access Suite, SuperNova Magnifier, SuperNova Reader Magnifier, SuperNova Screen Reader

Datum vydání: 03. 01. 2014

Kapitola 6: Práce s textem

Přepisování textu během psaní

Text do dokumentu píšete buď v režimu vkládání nebo přepisování.

V režimu vkládání je psaný text přidáván na aktuální řádek, aniž by nahrazoval stávající text.

V režimu přepisování je stávající text nahrazován psaným textem, znak po znaku.

Mezi těmito režimy vstupu se přepínáte klávesou INSERT.

Poznámka: abyste mohli používat klávesu INSERT k přepínání těchto režimů vstupu, musí být zaškrtnuto zaškrtávací pole „Ovládat režim přepisování klávesou INS“. Tuto možnost najdete v dialogovém okně „Možnosti aplikace Word“ v kategorii „Upřesnit“.

Odstraňování textu a objektů

Text a objekty lze z dokumentů odstraňovat stisknutím klávesy BACKSPACE nebo DELETE. Klávesa BACKSPACE odstraní znak nebo objekt bezprostředně vlevo od kurzoru. Klávesa DELETE odstraní znak nebo objekt bezprostředně vpravo od kurzoru.

Chcete-li odstranit více než jeden znak nebo objekt:

 1. Vyberte text nebo objekty.
 2. Stiskněte klávesu DELETE.

Změna velikosti písmen textu

Aplikace Word umožňuje změnit velikost písmen textu, který jste vložili, bez nutnosti opětovného zadávání. Můžete tak ušetřit čas, pokud jste napsali dlouhý úsek textu v nesprávné velikosti písmen.

Jak na to:

 1. Vyberte text, který chcete změnit.
 2. Proveďte jednu z následujících činností:
 • Chcete-li převést všechna písmena na velká, stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + A.
 • Chcete-li přepínat mezi různými možnostmi velikosti písmen (Všechna malá, Velká na začátku vět, Vše velké), stiskněte klávesy SHIFT + F3.

Další způsoby změny velikosti písmen naleznete po stisku tlačítka „Velká písmena“ na kartě „Domů“ na pásu karet.

Vložení volitelného rozdělovníku

Rozdělení slova můžete ovlivnit vložením volitelného rozdělovníku (také známého jako spojovník).

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Jak na to:

 1. Přejděte na místo, kam chcete vložit volitelné rozdělení.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + MINUS.

Zabránění rozdělení slova s pomlčkou na konci řádku

Můžete zabránit rozdělení fráze obsahující pomlčky do dvou řádků užitím pevných pomlček.

Poznámka: může se stát, že tyto klávesové zkratky budou kolidovat s ovládacími klávesami programu SuperNova. Abyste předešli konfliktu, použijte ovládací klávesu „Propustit následující klávesu aplikaci“. Více se dovíte v tématu „Konflikty ovládacích kláves“ v uživatelské příručce programu SuperNova.

Jak na to:

 1. Přejděte na místo, kam chcete vložit pevnou pomlčku.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + MINUS.

Zabránění rozdělení fráze na konci řádku

Můžete zabránit rozdělení fráze do dvou řádků použitím pevné mezery.

Jak na to:

 1. Přejděte na místo, kam chcete vložit pevnou mezeru. Poznámka: znak pevné mezery nahradí znak běžné mezery.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + SHIFT + MEZERNÍK.

Vložení data a času

Chcete-li vložit aktuální datum:

 1. Přejděte na místo, kam chcete vložit aktuální datum.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + ALT + D.

Chcete-li vložit aktuální čas:

 1. Přejděte na místo, kam chcete vložit čas.
 2. Stiskněte klávesy SHIFT + ALT + T.

Vložení symbolu ochranné značky nebo symbolů obchodních značek

Symbol ochranné značky, obchodní značky nebo registrované obchodní značky lze vložit pomocí dialogového okna „Symboly“ nebo pomocí klávesových příkazů aplikace Word.

Chcete-li vložit tyto symboli pomocí klávesových příkazů aplikace Word:

 • Pro symbol ochranné značky stiskněte klávesy CONTROL + ALT + C.
 • Pro symbol registrované obchodní značky stiskněte klávesy CONTROL + ALT + R.
 • Pro symbol obchodní značky stiskněte klávesy CONTROL + ALT + T.

Poznámka: aby program SuperNova četl tyto symboly, musíte mít nastavenu úroveň interpunkce na „Téměř všechna interpunkce“ nebo vyšší v dialogovém okně „Ohlašování textových stylů“.

Přesun textu

Konkrétní oblasti textu lze přesunout z jedné části dokumentu do jiné nebo z jednoho dokumentu do jiného. Tím odpadá nutnost přepisování textu a vaše práce se tak zrychlí.

Jak na to:

 1. Vyberte text, který chcete přesunout.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + X. Aplikace Word přesune data do schránky.
 3. Přejděte na místo, kam chcete text vložit.
 4. Stiskněte klávesy CONTROL + V. Aplikace Word vloží data ze schránky do dokumentu.

Kopírování textu

Konkrétní oblasti textu lze zkopírovat z jedné části dokumentu do jiné nebo z jednoho dokumentu do jiného. Tím odpadá nutnost přepisování textu a vaše práce se tak zrychlí.

Jak na to:

 1. Vyberte text, který chcete zkopírovat.
 2. Stiskněte klávesy CONTROL + C. Aplikace Word zkopíruje data do schránky.
 3. Přejděte na místo, kam chcete vložit text.
 4. Stiskněte klávesy CONTROL + V. Aplikace Word vloží data ze schránky do dokumentu.

Nalezení textu

K nalezení textu v dokumentu slouží možnost „Najít“, pomocí níž můžete v textu snadno vyhledat určitá slova nebo fráze. Hledání probíhá od aktuální pozice kurzoru v dokumentu nebo výběru až do konce.

Chcete-li najít text:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + F. Otevře se navigační podokno a systémový kurzor bude umístěn do editačního pole „Prohledat dokument“.
 2. Zadejte hledané slovo a stiskněte klávesu ENTER. Aplikace Word vybere první nalezený výskyt a přesune systémový kurzor na tlačítko „Další výsledek“.
 3. Stiskněte klávesy SHIFT + TAB pro přesun systémového kurzoru zpět do okna dokumentu.
 4. Pomocí kláves pro čtení programu SuperNova zjistěte, na kterém místě dokumentu se nachází nalezený text, například stiskněte klávesy Přečíst řádek, Přečíst větu nebo Přečíst odstavec.
 5. Chcete-li pokračovat v hledání, stiskněte klávesy SHIFT + F4.

K vyhledávání nad a pod aktuální pozicí lze rovněž použít klávesy CONTROL + PAGE UP a CONTROL + PAGE DOWN. Tyto klávesové příkazy slouží k přechodu na předchozí nebo další prohlížený objekt, mějte však na paměti, že význam těchto příkazů přecházení se mění podle posledního provedeného přechodu. Pokud jste tedy například provedli vyhledání a poté jste použili dialogové okno „Přejít“ k přechodu na určitou stránku, budou tyto příkazy přecházet na předchozí a následující stránku.

Tip: dáváte-li přednost tradičnímu způsobu hledání, pak stiskněte klávesy CONTROL + H pro otevření dialogového okna „Najít a nahradit“ a následně stiskněte klávesy ALT + A pro přechod na kartu „Najít“.

Nahrazení textu

K nahrazení textu v dokumentu slouží možnost „Nahradit“. Nahrazování probíhá od aktuální pozice kurzoru v dokumentu nebo výběru až do konce.

Chcete-li nahradit text:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + H. Otevře se dialogové okno „Najít a nahradit“.
 2. Do pole „Najít“ zadejte slovo nebo frázi, kterou chcete v dokumentu najít.
 3. Klávesou TAB přejděte do pole „Nahradit čím“ a zadejte nahrazující text.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Najít další“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Word vybere první nalezený výskyt v dokumentu.
 5. Chcete-li si zkontrolovat kontext výsledku hledání, stiskněte klávesy CONTROL + TAB. Aplikace Word přemístí kurzor do dokumentu. Zde si můžete zkontrolovat kontext například použitím kláves pro čtení, jako jsou Přečíst větu nebo Přečíst odstavec.
 6. Chcete-li potvrdit změnu, stiskněte klávesy CONTROL + TAB, čímž se přepnete zpět do dialogového okna „Najít a nahradit“, klávesou TAB přejděte na tlačítko „Nahradit“ a stiskněte MEZERNÍK. Aplikace Word nahradí text a vybere další nalezený výskyt.
 7. Nechcete-li provést nahrazení, stiskněte klávesy CONTROL + TAB, čímž se vrátíte zpět do dialogového okna „Najít a nahradit“, klávesou TAB přejděte na tlačítko „Najít další“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Aplikace Word vybere další výskyt.

Automatické nahrazení textu

Text dokumentu nebo výběru lze nahradit automaticky použitím možnosti „Nahradit vše“ aplikace Word.

Jak na to:

 1. Stiskněte klávesy CONTROL + H. Otevře se dialogové okno „Najít a nahradit“.
 2. Do pole „Najít“ zadejte slovo nebo frázi, kterou chcete v dokumentu najít.
 3. Klávesou TAB přejděte do pole „Nahradit čím“ a zadejte nahrazující text.
 4. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „Nahradit vše“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK. Jakmile je nahrazování dokončeno, aplikace Word zobrazí hlášení uvádějící počet provedených nahrazení.
 5. Klávesou TAB přejděte na tlačítko „OK“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK pro zavření tohoto okna se zprávou. Jestliže jste pracovali s výběrem, přejděte klávesou TAB na tlačítko „Ne“ a stiskněte klávesu MEZERNÍK, čímž potvrdíte dokončení nahrazování.

Předchozí kapitola | Další kapitola

Seznam kapitol

 1. Úvod
 2. Naučte se základy
 3. Vytvoření nového dokumentu
 4. Otevírání dokumentů
 5. Ukládání a zavírání dokumentů
 6. Právě čtete: Práce s textem
 7. Formátování textu
 8. Formátování odstavců
 9. Seznamy
 10. Tabulky
 11. Konce stran a oddílů
 12. Styly
 13. Textová pole
 14. Pravopis, gramatika a další nástroje kontroly pravopisu
 15. Přecházení s pomocí Rychlých navigačních kláves
 16. Oblíbené klávesové zkratky aplikace Word

Zpět na seznam kurzů

Všechny kurzy a tipy (v angličtině)